Have

Common misspellings for have:

hame, hase, howver, aave, heve, bhaveur, hevean, havle, havg, hve, hahah, hage, hace, heven, havor, hoever, haqve, haver, havier, havel, jave, havey's, hvac, heaveyer, wehave, havn'e, phohe, fhave, heache, habvve, howvwe, harfer, aheavy, uhave, harvert, haevy, howeve, mayve, herfe, behav, havea, gavie, gave, havr, hwne, tohav, have'an, hav, yhave, jhave, heaveier, heavvy, hevier, habve, hafe, havin, youhave, harge, havack, yo've, havean, thay've, khave, hthe, havy, heavean, haveve, lhave, hawever, heavery, heavn, hadve, nahve, havine, havc, haveit, htave, byheavy, homve, havge, orhave, behafe, hava, havely, havie, haveyou, haveher, haev, havo, hafve, heavyer, haveon, hweave, yu've, havoic, havem, hae, hevim, johova, haor, fave, hahe, hppe, habe, hacve, haha1, baove, beave, havhe, shuve, hhave, haha, haveyour, haveany, hawe, havec, how've, bave, havde, havid, havic, heavley, mave, havehave, hearf, ravi, ahve, chave, haveat, hsve, hearvy, havey, havco, heavie, dvae, chavy, havia, harvet, hadw, heheh, jehavah, hearv, hoave, hever, haved, ohave, heravy, barve, have, havok, heveyer, heavry, hyave, heaiver, ahave, hevey, orve, htae, havyer, ehave, beahave, hgave, huver, hane, havivg, havs, haave, ahieve, rhave, johovah, ihave, peave, heavt, bayview, havet, have4, heavey, he've, havre, heavuy, havee, havig, i'llhave, aheive, humvee, geave, haeavy, ouve, havethem, jehoveh, havan, havi, havto, havt, hachey, hasie, havethe, chaver, haveck, hevay, harverd, hiven, hawiie, hache, gavew, havej, havfe, ha4ve, hvae, havas, hawie, hvery, keave, havae, ggave, haivn, hacva, harvy, havrey, had've, havit, havve, ahev, haveb, hafer, mhave, harves, have3, qave, havev, saev, haveto, themhave, svae, heavil, hovm, haveign, bahave, nhave, theyhave, hape, hoove, hahave, farve, harvaid, kave, dhave, hqve, haveno, havwe, tave, hav3e, havvoc, harvad, hhve, ahvea, huave, youhavea, maeve, heaviy, haven'y, hawiee, hevaen, hqave, hanve, behavie, halfe, havei, hagve, hgive, heved, havein, hevery, haye, howaver, havew, havery, hjave, hate, vave, haveee, tohave, havf, heaveir, havw, heavi, haeve, whave, whohave, havce, jhovea, dave, havick, aafe, harvbor, ghave, hoiver, heeve, havta, ghive, havvier, hvea, ahvae, bhave, havd, hnave, haeva, havien, harvor, beahve, ihav, halva, haue, hvave, ehavy, hahve, haven'e, mayhave, hived, hazve, havefour, havbe, heaval, thave, hoved, havac, thenhave, havn, ihve, havi2, hefer, hasve, hsave, hade, davew, davey, favoe, gfhghf, hadf, hafia, aheva, haeev, hav4e, have't, have've, havse, haivig, huawei, haviy, heqavy, huverd, haow, havever, hshe, taver, thve, yhou've, nave, uave, yave, hzve, hwve, hav4, hav3, hbave, hzave, hwave, hawve, haves, lave, iave, hcve, havu, h ave, ha ve, hav e.

Definition of have:

Usage examples for have

  1. It said, We have him.  Hunting with the Bow and Arrow by Saxton Pope
  2. What have you said to me?  The Proud Prince by Justin Huntly McCarthy