Takes

Common misspellings for takes:

taxayer, yakees, tacoes, tackets, talkes, teeagers, tiket, tazer, takle, ackes, titkes, takeds, tskes, takien, tnaks, takein, nakes, atakes, takse, takana, thakes, takre, yakes, timkes, takethis, tazers, teahes, takesoff, tasker, tarcks, tgake, takeof, taches, tecahes, tatse, tjhey, taskes, thaks, tckets, akers, taggs, ittakes, takeit, tacken, tghis, tjhis, taked, taask, takke, daqys, tikiet, akes, tqake, takeways, tekuzu, tases, tagets, targes, itakes, takig, makeis, thkis, djakuzy, tagges, tyker, tades, tkae, take, turkes, takesa, takoma, makse, tagen's, taeke, taxie, maakes, turkies, tkes, tkane, takehis, taks, takje, teaces, 6taken, ytake, takea, pakes, deaks, taaken, targers, ttake, tkeep, takeway, tackes, tarkuss, tgese, ataks, tacles, tankes, tarket, taske, tazes, trikes, tokeo, takte, teaken, taket, takese, takovers, mkaes, taaske, takls, tjose, kakies, tkaen, tacey, akse, taho's, mmakes, cakesor, tecahers, tikets, tickes, makesa, talkeys, stackes, takens, tjhose, tomkeys, steakes, makess, taexs, taake, tgose, takses, tackels, takw, tookhis, ttuhsc, takeawy, tazzer, ttakes, targtes, thahks, tates, taxabe, takken, takies, tgise, ckaes, takesthe, takenn, tacics, taakes, teakes, tages, tyoes, darkess, taketh, 2take, darkes, takel, takeon, takess, makkes, ttaxes, tukey, taxpaer, teaxher, takles, takest, takee, takde, tardes, takeen, tacer, tackey, mitakes, toykos, tkaes, taes, takern, tjese, takethe, tekst, attakes, takan, taxess, taxe's, takeup, takne, takcy, taekd, taeks, jakes', taike, trakes, takem, atkes, taekn, trakers', toake, tghese, taces, meakes, makews, takwe, takae, attekes, takie, teake, darnkes, tooks, tackls, attakers, tmakes, taqke, dages, takew, teket, takena, tajke, traks, outakes, tlaks, kakis, atakers, jakes, jake's, tkiss, makaes, oakes, qaukes, takils, takesn, takkes, takss, teacahes, teeks, toekns, tuker, turks, t ease, ta ease, t issue, ta issue, t odds, ta odds, t sea, ta sea, taxia, taaxia, taxic, taaxic, taaxy, thetosis, tahetosis, tahos, toxic, taoxic, tsugewi, tasugewi, tatach, ttache, tatache, ttache case, tatache case, ttack, tatack, ttic, ttica, tatica, snatche s, 6akes, 5akes, tzkes, twkes, tqkes, takds, takrs, tak4s, tak3s, takex, ftakes, tfakes, gtakes, tgakes, ytakes, tyakes, 6takes, t6akes, 5takes, t5akes, tzakes, tazkes, twakes, tqakes, taqkes, tajkes, takjes, tamkes, takmes, taokes, takoes, taikes, takwes, takews, takdes, takres, takers, tak4es, take4s, tak3es, take3s, takeas, takezs, takesz, takexs, takesx, takesd, takees, takesw, 4akes, vakes, tekes, tckes, takms, takgs, takec, takeq, t akes, ta kes, tak es, take s.

Usage examples for takes

  1. He says he does not want one that takes a lot of sitting on.  Red Pottage by Mary Cholmondeley
  2. All it takes is a little nerve- and ten dollars."  The Thunder Bird by B. M. Bower
Alphabet: