Assert

Common misspellings for assert:

assend, assult, assaut, asured, assor, asssed, asside, aissist, acert, asseum, isster, assfor, ensert, eaiset, usder, eassierr, assur, easiert, asissit, aseta, asket, asoect, usert, alset, assuemd, ascort, usser, assdke, auser, assetts, asser, assait, isset, scert, ascet, aswer, assest, assrt, assertted, asgard, artert, associet, asphat, assurtive, asest, asier, dasert, isert, easiser, anwserd, uoset, passort, essat, awsorm, ascertif, assecc, assued, essed, asoult, assust, asssit, asurd, assoseite, ausit, assoiate, assicate, ussed, asscet, aacept, ascept, assetes, astart, assteem, asburd, aswear, assoceate, abset, assirtive, assfdi, assesst, assett, assors, assey, assertain, assisat, assit, assioate, aostry, akert, eaisest, aseet, ascertin, anserd, assient, isseud, associtae, associte, assitet, asscoate, assset, ssort, assuerd, asherd, sceart, ascert, assutl, easisit, asseset, upsset, oassed, easiset, ashirt, asent, assinat, associta, ashort, absetee, assiate, assurity, casset, assciate, assoult, assalt, assssor, easet, assite, assosiat, assint, asstute, upsert, assult1, ise't, assecor, assssed, eassed, assate, aresst, assitt, aspart, iswhat, aissit, cassett, easert, awser, arterty, easyjet, espert, issent, assked, assiat, easiet, asssorted, issed, assorb, hasset, easierv, aswser, aseesed, aspet, assat, aussei, asert, assad, awswer, asurt, assortted, adsurd, asscent, awsner, assulat, assautl, assuer, asper, assef, awsered, assurd, easiere, assuered, asseded, useit, acset, absort, aseert, asseed, asett, assertie, asheet, easierr, aasset, awseom, escept, assurety, asertive, esscort, asste, assword, assaimet, allsort, ascertive, awnserd, asweet, assst, auster, ansert, apset, assnt, assult2, assesd, assesset, asyour, asewr, asseor, asseors, userd, assect, assitat, apssed, asect, aserts, anysort, aceept, assoite, asmart, assette, soert, dissert, assed, asweer, aswerd, ahser, asswer, aasit, assiti, assist, assocte, assciaton, assunt, ausugt, auserity, asedo, bassett, easrt, easterty, inssert, zssert, sssert, wssert, qssert, aasert, azsert, axsert, adsert, aesert, awsert, asaert, aszert, asxert, asdert, aswert, asswrt, asssrt, assdrt, assrrt, ass4rt, ass3rt, asseet, assedt, asse5t, asse4t, asserr, asserf, asserg, assery, asser6, asser5, zassert, azssert, sassert, asssert, wassert, awssert, qassert, aqssert, aassert, asasert, aszsert, axssert, asxsert, adssert, asdsert, aessert, asesert, aswsert, assaert, asszert, assxert, assdert, asseert, asswert, assewrt, assesrt, assedrt, assrert, asserrt, ass4ert, asse4rt, ass3ert, asse3rt, asseret, asserdt, assefrt, asserft, assetrt, assertt, asse5rt, asser5t, asser4t, assertr, assertf, assergt, assertg, asseryt, asserty, asser6t, assert6, assert5, ssert, sasert, assert, asesrt, assret, assetr, issert, essert, cssert, a3sert, acsert, aqsert, arsert, as3ert, asqert, asrert, assurt, assmrt, assart, assgrt, asse2t, assezt, assevt, assept, asser4, asserd, asserp, asserv, asseru, a ssert, as sert, ass ert, asse rt, asser t.

Usage examples for assert

  1. That Hippias was the eldest son and succeeded to the government, is what I positively assert as a fact upon which I have had more exact accounts than others, and may be also ascertained by the following circumstance.  The History of the Peloponnesian War by Thucydides
  2. He is prone to assert that nobody cares about the words, and he does not reflect that behind and beneath the words is the supporting structure of the story.  A Book About the Theater by Brander Matthews
  3. Non- Socialists assert with the utmost confidence that Socialism is impossible.  Britain for the British by Robert Blatchford
  4. I have a proper person to assert my freedom; I have proper judges.  A Selection from the Discourses of Epictetus With the Encheiridion by Epictetus
Alphabet: